Energie-Blog

André Jurres

Men heeft het al vaak gehad over de kost van duurzame energie en in Vlaanderen op een gegeven ogenblik werd zelfs even openlijk getwijfeld aan het nut ervan door de vorige minister van Energie die de kostprijs van subsidies voor zon overdreven vond. Nu zal het zeker zo zijn dat geen een ondersteuningssysteem perfect de markt kan volgen en je dus verstoringen krijgt in de echte kostprijs.

We hebben al veel kunnen lezen over de wil van Engeland om nieuwe kerncentrales te bouwen en hun bereidheid om deze ook financieel te ondersteunen gedurende 35 jaar. Wellicht is het van nut om eens een idee te krijgen over de schaalgrootte van de ondersteuning over een dergelijke termijn. Eerst dien je wel je uitgangspunten te kiezen. De termijn is gekend en het startbedrag(89 pond stirling of ruwweg 120euro)ook. Alleen weet je niet exact wat de elektriciteitsprijs gaat doen over de volgende 35 jaar. We zullen hier dan ook een aanname dienen te doen.

Als men ervan uitgaat dat de ondersteuning over de ganse periode met de helft kan dalen of beter gezegd dat de energieprijs dus gaat stijgen zodat dit mogelijk wordt. Wat is dan het totale bedrag aan overheidsondersteuning voor bijvoorbeeld een 1000 MW kerncentrale(hieronder wordt gewerkt met de hypothese dat België 2000 MW nieuwe kernenergie zou bouwen ter vervanging van de 5500 MW bestaande)?

We dienen ook rekening te houden met het vertragingseffect van de bouw en ervan uitgaan dat het feitelijke startbedrag van de ondersteuning al lager kan zijn dan het bedrag dat nu circuleert. Oftewel nemen we een vaste reductie om de centrale binnen tien jaar te laten starten(voorziene bouwtijd) van bijvoorbeeld 20euro(we gaan dus uit van een gemiddelde stijging van de huidige groothandelsprijs met grofweg 50%). Deze aanname is volledig fictief maar redelijk gezien we er niet vanuit mogen gaan dat de huidige marktprijs voor elektriciteit hetzelfde zou blijven wat terugkijkende op de laatste twaalf jaar ook niet het geval was(sterke stijging afgewisseld met dalingen).

Verder kunnen we ook een berekening maken met een lineaire daling om na 35 jaar te eindigen op 0 euro overheidsondersteuning. Dan ga je wel uit van een MWh prijs van 120euro wat in de huidige context toch als agressief mag worden genoemd. Zeker ook als je ervan uit gaat dat de kost voor duurzame energie eerder een negatieve tendens van de prijs zal geven vermits er voor een deel geen brandstofkosten meer zullen zijn.(Ook al wordt dit effect voor een groot deel weer teniet gedaan vermits we veel opslag zullen moeten voorzien die we ook als een soort brandstofkost kunnen zien).

Terugkomende op de kerncentrales moeten we uiteindelijk ook nog een percentage gebruiken voor onvoorziene zaken die de uitbater ook in rekening zal gaan brengen Dit recht hebben ze. De afgesproken subsidie kan dus nog stijgen en kijkende naar de huidige twee kerncentrales in aanbouw in Finland en Frankrijk en niet zo onrealistische gedachte(Frankrijk maal drie ten opzichte van de origineel geschatte kostprijs en jaren vertraging).

Verder gaan we uit van 8200 uren vollast per jaar gedurende de looptijd van 35 jaren.

Als je gedurende de ganse looptijd uitgaat van een constante daling van 1euro per jaar dan zak je van de huidige 80euro subsidie naar 55euro en komt de elektriciteitsprijs uit op 65euro tegen 2060. Dit is als we uitgaan van een bouwtijd van tien jaar en starten in 2015. Zo kan de centrale beginnen werken in 2025. Of dit realistisch is moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Het totale bedrag aan ondersteuning bedraagt dan iets meer dan 18 miljard euro. Nu uitgesmeerd over een dergelijke termijn is de waarde verdisconteerd naar vandaag minder dan de helft maar toch krijgt men een idee van de grootorde van de bedragen waar we hier over spreken. Zelfs als men een veel agressievere daling kan inzetten zodat de subsidie na twintig jaar uitdooft dan nog spreekt men over een zeer groot bedrag aan ondersteuning.

Als je de subsidie op 20 jaar naar nul laat afbouwen dan kom je nog steeds aan meer dan 6.8 miljard euro subsidie en dan ga je al uit van een elektriciteitsprijs van 120euro per MWh in 2045.

Voor België is het vervangen van onze huidige kerncentrales die een totale capaciteit hebben/hadden van 5500 MW niet aan de orde maar uitgaan van een vervanging door maximum 2000MW nieuwe centrales is zeker niet onrealistisch. Als men dezelfde subsidie hanteert komt men voor België aan een extra ondersteuning tussen de 13,6 miljard euro(20 jaar subsidie) en 36 miljard euro(35 jaar subsidie zoals nu in Engeland is afgesproken en dus het meest waarschijnlijke scenario is) bovenop de feitelijke elektriciteitsprijs op de stroombeurs. Dan laat ik voor nu buiten rekening dat meerkosten mogen worden doorgerekend en dat wil dus zeggen dat de hiervoor vernoemde bedragen aan de lage kant zijn(gezien de recente ervaringen in Finland en Frankrijk met vertragingen en kostprijsverhogingen voor de bouw) ook al blijft het moeilijk zo niet onmogelijk om de feitelijke elektriciteitsprijs te voorspellen. Anderzijds mag men toch blijven uitgaan van het feit dat we de industrie hier willen behouden en de prijs altijd gesubsidieerd zal worden om deze hier te houden. Volgende keer een vergelijking wat men met dit geld kan doen door alternatieven uit te bouwen via duurzame energie.